พอทอลร์พอลิส เชื่อว่า. .
 “ เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ คือ ฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ ”

Appropriate Technology. And human resources potential.

            Is an important cog in driving organizational success.

ประวัติความเป็นมา

ธุรกิจของ พอร์ทอลพอลิส

วิสัยทัศน์ พอร์ทอลพอร์ลิส

 

  • Web Accessibility ตามแนวการพัฒนาเว็บไซต์ WCAG 2.0
  • ( Web Content Accessibility Guideline 2.0 ) ของ W3C
  • ระบบการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ชื่อ iportal( CMS )
  • ระบบคลังข้อมูล ( Data warehouse )
  • ระบบเว็บไซต์กองนโยบายและแผน
  • เว็บไซต์หอสมุดและเว็บท่า (Web Portal)ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • ระบบจองห้องอิเล็กทรอนิกส์
  • ระบบเว็บไซต์ูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บริหารง่าย

ต้องบริหารจัดการง่าย

เวิร์ค

ต้องทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ

สื่อสารได้

ต้องสื่อสารและสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน

Products

Products

ความสวยงาม

รูปแบบเว็บไซต์ที่สวยงาม

ความสำเร็จของลูกค้าคือธุรกิจของเรา

ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา

ICT Consult

การให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร และบุคลากร

บริษัทมีความเป็นเลิศและเป็นผู้นำด้วยการสร้างสรรค์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ลูกค้า

 

 

ระบบสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี

Full text Search

Web based Application

More

ICT & BUSINESS DEVELOPMENT

Customers

More

Contact us

บริษัท พอร์ทอลพอร์ลิส จำกัด

เลขที่ 281/112 แกรนด์ไอดีไซน์(วิภาวดี)  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210

โทรศัพท์ 02 5310107

สายด่วน 081 716 7543 (พลวัฒน์)

e-mail : pollawat@portalpolis.co.th

Website: www.portalpolis.co.th

 

 

บริษัท พอร์ทอละพอร์ลิส จำกัด

เลขที่ 281/112 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์/โทรสาร.02-531-0107  E-mail:info@portalpolis.co.th