" ความสำเร็จของลูกค้าคือธุรกิจของเรา "

Products

   การออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์

    Design & Development

 

 • มุ่งเน้นการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP
 • ระบบฐานข้อมูลเป็น MySQL เป็นหลัก
 • ต้องสวย
 • ต้องทำงานถูกต้องแม่นยำ
 • ต้องบริหารจัดการง่าย
 • ต้องสื่อสารความหมายได้อย่างชัดเจน
 • ส่วนแสดงผล (Frontend)
 • ส่วนบริหารงานเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลระบบ (Backend)

 

ความสวยงาม

รูปแบบเว็บไซต์ที่สวยงาม

เวิร์ค

ต้องทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ

บริหารง่าย

ต้องบริหารจัดการง่าย

สื่อสารได้

ต้องสื่อสารและสื่อความหมายได้

อย่างชัดเจน

 • ระบบเว็บไซต์สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ Linux และ Microsoft Windows
 • ระบบเว็บไซต์พัฒนาขึ้นมาสอดคล้องกับข้อ
  กำหนด W3C รองรับมาตรฐาน HTML, XHTML, XML และ CSS ได้
 • ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และเว็บท่า (Portal Web page) เป็นไปตามมาตรฐาน HTML5
 • สามารถรองรับและทำงานกับขนาดหน้าจอได้หลากหลาย (Responsive Web Design)

ระบบจองห้องอิเล็กทรอนิกส์

 

ระบบคลังข้อมูล (Data ware house)

บริษัท พอร์ทอลพอร์ลิส จำกัด

เลขที่ 281/112 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์/ โทรสาร.02-531-0107  E-mail:info@portalpolis.co.th