ที่ พอร์ทอลพอร์ลิส เราเชื่อว่า "เทคโนโลยีที่เหมาะสม และทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพคือฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อน องค์กรสู่ความสำเร็จ"

เกี่ยวกับเรา(About Us)
Portalpolis  จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของทีมงานนักบริหาร นักเทคโนโลยี และกลุ่มทีมที่ปรึกษารุ่นใหม่ในสังกัดหน่วยงานด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และการฝึกอบรมจากหลากหลายมหาวิทยาลัยซึ่งมีประสบการณ์สูงในการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของ นวัตกรรม เทคโนโลยี การทำงานเป็นทีม และการบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์

Formed by the merger of the management team of technologists and consultants group team agency under the new innovative technology and training. From various universities. The highly experienced in projects related to both public and private Focusing on the business based on innovative technology, teamwork. And creative management.

บริษัทมีความเป็นเลิศและเป็นผู้นำด้วยการสร้างสรรค์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการ
บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ลูกค้า

Company's excellence and leadership with the creation of integrated technology management by focusing on efficiency and effectiveness of most customers.

เราเชื่อว่า “เทคโนโลยีที่เหมาะสม และทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ คือฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ”

Appropriate Technology. And human resources potential. Is an important cog in driving organizational success.
   
 
   
 

บริษัท พอร์ทอลพอร์ลิส จำกัด
เลขที่ 281/112 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์/ โทรสาร.02-531-0107
e-mail:info@portalpolis.co.th