ที่ พอร์ทอลพอร์ลิส เราเชื่อว่า
"เทคโนโลยีที่เหมาะสม และทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพคือฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อน องค์กรสู่ความสำเร็จ"
 
เราคือ บริษัทที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการพัฒนาระบบบริหารงานภายในองค์กร เรามีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ทั้งงานในส่วนของภาครัฐ และเอกชน มีบุคคลากรที่มีศักยภาพ และล้วนแล้วแต่ผ่านการทำงานจริงในสาขาที่รับผิดชอบมาแล้วทั้งสิ้น เรามีศักยภาพในการพัฒนา บริหาร ตลอดจนจบโครงการได้ทุกโครงการ
     
     
 
   
 

บริษัท พอร์ทอลพอร์ลิส จำกัด
เลขที่ 281/112 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์/ โทรสาร.02-531-0107
e-mail:info@portalpolis.co.th