ที่ Portalpolis เราเชื่อว่า "เทคโนโลยีที่เหมาะสม และทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพคือฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อน องค์กรสู่ความสำเร็จ"
   
 

ผลงานของบริษัทฯ      

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)
 • ระบบคลังข้อมูล(Data Warehouse) เพื่อสนับสนุนการบริหารและการวางแผนงงานเชิงรุกเชิงรุก (2556)
 • โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคลากร สท. (2556)
 • ระบบแบบสอบถามอิเล็คทรอนิกส์ (Web Application) (2554)

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร

 • เว็บไซต์ห้องสมุดและระบบเว็บท่า(Portal Web)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

 • ระบบบริหารข้อมูลและสารสนเทศสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ปี 2556)

ศาลปกครอง

 • พัฒนาระบบ (Web Engine & CMS) งานเว็ปไซต์ศาลปกครอง และระบบสืบค้นคดีความด้วยระบบสืบค้นข้อมูลแบบข้อความเต็ม(Full Text Search)
 • ระบบบัญชีนัด/บัญชีฟ้อง
 • ระบบข้อมูลการฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(เทคนิคกรุงเทพ)

 • พัฒนาระบบโปรแกรมเว็บไซต์กองนโยบายและแผนพร้อมระบบติดตาม และระบบสืบค้นข้อมูล ระบบงานสารบัญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

   • โครงการจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

บริษัท เสถียรพลาสติคแอนด์ไฟเบอร์ จำกัด

  • ระบบจัดการคลังสินค้า
  • โครงการออกแบบติดตั้งระบบเครือข่าย และศูนย์ข้อมูล(Data Center)
  • โครงการพัฒนาระบบ Human Resource Management System
  • โครงการจัดจ้าง(Out Source) ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัทฯ
  • ที่ปรึกษาในการจัดทำแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path Development)

บริษัท Inspire Research จำกัด

   • ออกแบบติดตั้งระบบเครือข่าย เครือข่ายไร้สาย และปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

บริษัท เจนูอีนเน็ตเวิร์ค จำกัด

 • ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายกองทัพเรือ

GOLD PHOENIX CONSTRUCTION CONSULTANT (THAILAND) CO.,LTD

 • ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ และศูนย์ข้อมูล(Data Center)
   
 
   
 

บริษัท พอร์ทอลพอร์ลิส จำกัด
เลขที่ 281/112 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์/ โทรสาร.02-531-0107
e-mail:info@portalpolis.co.th