ที่ Portalpolis เราเชื่อว่า "เทคโนโลยีที่เหมาะสม และทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพคือฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อน องค์กรสู่ความสำเร็จ"
     
     
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  
พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูล  
ระบบมัลติมีเดี่ยและ Interactive Media  
ระบบบ่งชี้สมรรถนะ(CCA)  
ระบบแบบสอบถามอิเลคทรอนิกส์  
   
     
ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย LAN  
ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย  
อุปกรณ์ Enginius  
อุปกรณ์กล้องวงจนปิด ACTi  
ออกแบบติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด  
   
     
Gamer Master (Server)  
   
   
   
   
   
 
   
 

บริษัท พอร์ทอลพอร์ลิส จำกัด
เลขที่ 281/112 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์/ โทรสาร.02-531-0107
e-mail:info@portalpolis.co.th