บริษัทฯ มุ่งเน้นในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP ระบบฐานข้อมูลเป็น MySQL เป็นหลักด้วยกรอบแนวคิด 4 เสาหลัก คือ ต้องสวยงาม ต้องทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ(เวิร์ค) ต้องบริหารจัดการง่าย และต้องสื่อสารและสื่อความหายได้อย่างชัดเจน ด้วยองค์ประกอบหลักๆ 2 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนแสดงผล (Frontend) และส่วนบริหารงานเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลระบบ (Backend)ระบบเว็บไซต์สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ Linux และ Microsoft Windows
ระบบเว็บไซต์พัฒนาขึ้นมาสอดคล้องกับข้อกำหนด W3C รองรับมาตรฐาน HTML, XHTML, XML และ CSS ได้
ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และเว็บท่า (Portal Web page) เป็นไปตามมาตรฐาน HTML5
สามารถรองรับและทำงานกับขนาดหน้าจอได้หลากหลาย (Responsive Web Design)

   
     
     
   
   
 

บริษัท พอร์ทอลพอร์ลิส จำกัด
เลขที่ 24/30-32 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร.02-533-5505 โทรสาร.02-533-5967
e-mail:info@portalpolis.co.th